Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Bemutatkozás

2016-ban alakult át a gyermekvédelmi alapellátás rendszere, ekkor jöttek létre a járási család- és gyermekjóléti központok.

A család- és gyermekjóléti központ fenntartója a járásszékhely (esetünkben Gödöllő) önkormányzata, amely a járásszékhely településen működik. A család- és gyermekjóléti központ egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, másrészről speciális szolgáltatásokat nyújt (pl.: készenléti ügyelet, kapcsolattartási ügyelet, iskolai szociális munka, jogi és pszichológiai tanácsadás), valamint speciális szakembereket biztosít (pl.: jogász, pszichológus, mediátor stb.), továbbá a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai munkáját támogatja.

Az észlelő- és jelzőrendszer fontos részét képezi a család- és gyermekjóléti központok által nyújtott készenléti szolgálat, amely egy munkaidőn kívül hívható telefonszámon érhető el, és melynek célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

A Gödöllői Család- és Gyermekjóléti Központ gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, azaz bizonyos, a gyámhivatal által elrendelt hatósági intézkedésekben vesz részt. Ezen kívül a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásokat biztosít a Gödöllői Járás területén élő lakosoknak, úgy, mint: jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, családi életvezetési tanácsadás, mediáció, óvodai- iskolai segítő tevékenység, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat.

A család- és gyermekjóléti központ évente körülbelül 1000 gyermekkel kerül kapcsolatba a különböző hatósági ügyek, illetve a központ által nyújtott szolgáltatások okán.

Ellátási terület

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területe a Gödöllői Járás, szolgáltatásait a Gödöllői Járás területén életvitelszerűen tartózkodó személyek térítésmentesen vehetik igénybe.

A Gödöllői Járás települései: Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Pécel, Veresegyház, Csömör, Mogyoród, Valkó, Dány, Erdőkertes, Nagytarcsa, Szada, Vácszentlászló, Zsámbok

A Gödöllői járás Pest megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Gödöllő. Területe 449,66 km², népessége körülbelül 143 000 fő.

Gyermekvédelem, esetmenedzserek

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében esetmenedzser kerül kirendelésre. Ilyen hatósági intézkedés lehet: védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyám kirendelése és nevelésbe vétel.

Ha egy gyermek esetén a gyámhivatal részéről valamilyen intézkedés válik szükségessé, a gyámhivatal felkéri az esetmenedzsert, hogy készítsen környezettanulmányt a gyermek otthonában, kérje be a gyermekkel kapcsolatban álló jelzőrendszeri tagok (bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók, gyermekorvos, védőnő, családsegítő, rendőr stb..) szakmai véleményét, szervezzen esetkonferenciát, majd a tapasztaltak fényében tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedést tart szükségesnek. 

Az esetmenedzser dolga a javaslattétellel nem ér véget. Abban az esetben, ha a gyámhivatal valamilyen intézkedést szükségesnek tart, ezt végzésbe vagy határozatba foglalja, az esetmenedzser feladata lesz a család életének figyelemmel kísérése – az intézkedéstől függően.


Védelembe vétel esetén az esetmenedzser legalább havonta egyszer konzultál a családdal, a gondozási folyamat során kapcsolatot tart a jelzőrendszeri tagokkal és más szakemberekkel. A védelembe vétel célja a gyermeket fenyegető veszélyeztetés megszüntetése – ezt az esetmenedzser koordinálja.

Nevelésbe vétel esetén az esetmenedzser feladata a szülő támogatása, a szülő életkörülményeinek figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy a gyermek visszakerülhessen a családba. Amennyiben a gyermek visszakerül a családjába, az esetmenedzser legalább egy évig utógondozást végez, figyelemmel kísérve a gyermek életkörülményeit.

Családba fogadásnál vagy gyám kirendelésénél (harmadik személynél történő elhelyezés) az esetmenedzser környezettanulmányt készít, felderíti a családba fogadás vagy a gyám kirendelésének okait, és a gyermek érdekeit szem előtt tartva javaslatot tesz a gyámhivatalnak.

Az esetmenedzser munkája során szorosan együttműködik a családsegítővel és más szociális ellátást biztosító személyekkel, valamint a jelzőrendszeri tagokkal. Az esetmenedzser a munkáját jogszabályok és protokollok által rögzített módon végzi. Ezeknek megfelelően végzi a szükséges dokumentációt, tölti ki a megfelelő adatlapokat, végzi az iratkezelést.