Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Jelzőrendszer

A jelzőrendszer működése

Az észlelő-és jelzőrendszer működésére azért van szükség, hogy az egyének, családok és gyermekek problémáit minél korábban felismerjük és kezelni tudjuk. A jelzőrendszer a különböző szakmai intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködést szabályozza. A krízishelyzetek, a problémák, illetve a veszélyeztetés korai felismerését, a megfelelő időben történő beavatkozás lehetőségét biztosítja.

Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény szabályozza a jelzőrendszer tagjait és azok feladatait.

Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 •  a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények,
 •  a rendőrség,
 •  az ügyészség,
 • a bíróság,
 •  a pártfogó felügyelői szolgálat,
 •  az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 •  a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 •  az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 •  a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság,
 •  a javítóintézet,
 •  a gyermekjogi képviselő,
 •  a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
 •  az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv,
 •  a települési önkormányzat jegyzője,
 •  a büntetés-végrehajtási intézet,
 •  a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők.

Az intézmények és személyek kötelesek:

 • Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
 • hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A jelzések zártan kezelése

Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunkhoz érkezett jelzéseket külön kérésre zártan kezeljük, azonban ha gyermek elhanyagolásáról, vagy bántalmazásáról kapunk tájékoztatást akkor, azt – az ide vonatkozó protokollok által szabályozott eljárásrendnek megfelelően – külön kérelem hiányában is zártan kezeljük. A zártan kezelés azt jelenti, hogy a jelzést tevő kilétét bizalmasan kezeljük, nem fedjük fel.

Gyermek veszélyeztetettségének a gyanúja esetén jelzéssel élhet intézményük elérhetőségeinek valamelyikén (telefonon, e-mailben vagy postai úton). A 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) pontjában felsorolt szolgáltatók, hatóságok, intézmények írásban kötelesek elküldeni a jelzést, melyet az alább mellékelt jelzőlapon tehetnek meg: